#BOYCOTTQATAR – TSCHUTTI HEFTLI

Poster for #BOYCOTTQATAR by → Tschutti Heftli in Luzern.

size: 895 mm x 1280 mm
edition: 1
technique: offset

BoycottQatar2022_2